Egzaminy honorowane przez pracodawców na całym świecie

Egzamin CAE

Egzamin CAE

Certificate in Advanced English

Charakterystyka egzaminu:

Certyfikat zdobyty na tym poziomie potwierdza znajomość języka angielskiego na poziomie C1 w przypadku oceny B lub C, na poziomie C2 w przypadku oceny A. Osoby zdające CAE muszą się wykazać umiejętnością swobodnego posługiwania się językiem angielskim, w większości sytuacji, na jakie napotykają w życiu. CAE jest honorowany przez Urząd Służby Cywilnej jako udokumentowanie kwalifikacji językowych wymaganych od pracowników polskiej służby cywilnej, jest uznawany przez MEN jako udokumentowanie kwalifikacji językowych, przez przewodników turystycznych i pilotów wycieczek, jest szeroko uznawany w handlu i przemyśle w Polsce i na całym świecie, spełnia wymagania językowe stawiane przez wiele uniwersytetów i instytucji edukacyjnych przy rekrutacji studentów. Przygotowanie do CAE wymaga ok. 750-800 godzin nauki języka angielskiego. CAE jest ważny bezterminowo.
Egzamin składa się z 5 części:

READING (Czytanie) - 1 godz. 15 min.
Składa się z 4 części, które obejmują łącznie 34 pytań.
Część 1- trzy teksty na jeden temat i dwa pytania z odpowiedziami wielokrotnego wyboru do każdego tekstu
Część 2 - tekst z lukami do uzupełnienia
Część 3 - test wielokrotnego wyboru
Część 4 - dopasowywanie odpowiedzi na pytania do fragmentów tekstu
Każdy z czterech występujących tu tekstów zawiera ok. 650-750 słów. Rodzaje tekstów to opisy, komentarze, narracja, ogłoszenia, listy, urywki literackie, materiały informacyjne (broszury, przewodniki, instrukcje itp.), notatki prasowe, artykuły z gazet i tygodników, raporty.

WRITING (Pisanie) - 1 godzina 30 minut
Składa się z dwóch części. Pierwsza to jedno zadanie obowiązkowe (lub kilka zadań) - 180-220 słów, typu: artykuł prasowy, sprawozdanie, oferta lub list. Natomiast w części drugiej kandydat musi napisać tekst (220-260 słów) na jeden z pięciu tematów. Zadania w tej części to: artykuły, listy (w tym listy referencyjne i aplikacje), sprawozdania, projekty, recenzje, teksty informacyjne, zgłoszenia do konkursu, fragmenty dłuższych tekstów czy eseje. Jeden z tematów w drugiej części dotyczy książki z listy nieobowiązkowych lektur.

USE OF ENGLISH (Stosowanie struktur językowych) - 1 godz.
Składa się z pięciu części i 50 pytań.
Część 1 - test wielokrotnego wyboru
Część 2 - uzupełnianie brakujących wyrazów
Część 3 - tworzenie wyrazów pochodnych
Część 4 - uzupełnianie brakujących wyrazów w zdaniu
Część 5 - przekształcanie wyrazów

LISTENING (Słuchanie) - 40 min.
Składa się z czterech części i 30 pytań.
Część 1 – krótkie fragmenty tekstów
Część 2 – uzupełnianie zdań
Część 3 – test wielokrotnego wyboru
Cześć 4 - dopasowywanie odpowiedzi na pytania do fragmentów tekstu. Wszystkie teksty odtwarzane są dwukrotnie.

SPEAKING (Mówienie) - 15 min.
Składa się z czterech części.
Część 1 - przedstawienie się i rozmowa kandydatów z egzaminatorem o domu, rodzinie, szkole, pracy, planach na przyszłość
Część 2 – dłuższe indywidualne wypowiedzi, omówienie zestawu zdjęć
Część 3 – rozmowa kandydatów między sobą
Standardowo część ustną kandydaci zdają w parach i są oceniani przez dwóch egzaminatorów.

Skala ocen: CAE ma 3 oceny pozytywne (A, B, C) oraz 2 oceny negatywne (D i E). Osoba zdająca musi zgromadzić, co najmniej 60% punktów, aby uzyskać ocenę C. Nie ma ocen za poszczególne części testu. Ocenę końcową określa suma punktów ze wszystkich części.

Jak uczymy:

Przygotowujemy ucznia tak, aby posiadał bardzo szeroki zasób słownictwa, był w stanie uzasadnić swoje zdanie w dyskusji w sposób swobodny / biegły, a także potrafił odpowiednio dobrać styl wypowiedzi do wszystkich sytuacji, na jakie napotyka w życiu. Nasi nauczyciele zwracają uwagę na to, aby uczeń wykazywał się umiejętnością dostosowania właściwego rejestru w wypowiedziach ustnych i pisemnych oraz formułował je w sposób uprzejmy.

Każdy uczeń przed przystąpieniem do egzaminu państwowego musi uzyskać rekomendację lektora i zdać egzamin próbny.

Dodaj do ulubionych dodaj do ulubionych