Egzaminy honorowane przez pracodawców na całym świecie

Egzamin CPE

Egzamin CPE

Certificate of Proficiency in English

Charakterystyka egzaminu:

Egzamin CPE sprawdza znajomość języka angielskiego na poziomie C2, według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Osoby zdające CPE muszą się wykazać umiejętnością biegłego posługiwania się językiem angielskim, we wszystkich sytuacjach, na jakie napotykają w życiu. CPE potwierdza biegłą znajomość języka angielskiego. CPE cieszy się uznaniem tysięcy pracodawców i instytucji edukacyjnych na całym świecie. Jest honorowany przez Urząd Służby Cywilnej jako udokumentowanie kwalifikacji językowych wymaganych od pracowników polskiej służby cywilnej oraz uznawany przez MEN jako udokumentowanie kwalifikacji językowych przez przewodników turystycznych i pilotów wycieczek. Jest szeroko uznawany w handlu i przemyśle w Polsce i na całym świecie, spełnia wymagania językowe stawiane przez wiele uniwersytetów i instytucji edukacyjnych przy rekrutacji studentów. Ponadto jest uznawany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych jako udokumentowanie kwalifikacji językowych przez pracowników.

Egzamin składa się z 5 części:

READING (Czytanie) - 1 godzina 30 min., 40 punktów
Składa się z czterech zadań, takich jak test wielokrotnego wyboru oraz uzupełnianie brakujących wyrazów w tekście.

WRITING (Pisanie) - 2  godziny, 40 punktów
W tej części kandydat musi napisać dwa wypracowania, każde na 300-350 słów. Pierwsze zadanie jest obowiązkowe (polega na napisaniu artykułu, wypracowania, listu lub oferty). W drugim zadaniu są cztery tematy do wyboru. Jeden z nich oparty jest na lekturze jednej z trzech książek z listy nieobowiązkowych lektur.

USE OF ENGLISH (Stosowanie struktur językowych) - 1 godzina 30 minut, 40 punktów
Składa się z pięciu części. Zadania do wykonania w tej części to uzupełnianie brakujących wyrazów, tworzenie wyrazów pochodnych, uzupełnianie brakującego wyrazu wspólnego dla kilku zdań, przekształcanie zdań, pytania sprawdzające rozumienie tekstu oraz pisanie streszczeń.

LISTENING (Słuchanie) - 40 minut, 40 punktów
Składa się z czterech części. Każdy tekst jest odtwarzany dwukrotnie. Zadania do wykonania w tej części to:dopasowywanie fragmentów wypowiedzi do mówiącego, test wielokrotnego wyboru i uzupełnianie zdań.

SPEAKING (Mówienie) - 19 minut, 40 punktów
Standardowo bierze udział dwóch kandydatów i dwóch egzaminatorów. Ten fragment egzaminu składa się z trzech części. Pierwsza to towarzyska rozmowa każdego z kandydatów z egzaminatorem na tematy ogólne. W drugiej części kandydaci rozmawiają ze sobą na temat przedstawionych im zdjęć, a w trzeciej każdy z kandydatów otrzymuje temat do przedyskutowania z drugim kandydatem.

Skala ocen: CAE ma 3 oceny pozytywne (A, B, C) oraz 2 oceny negatywne (D i E). Osoba zdająca musi zgromadzić co najmniej 60% punktów, aby uzyskać ocenę C. Nie ma ocen za poszczególne części testu. Ocenę końcową określa suma punktów ze wszystkich części.

Jak uczymy:

Przygotowujemy ucznia tak, aby posiadał bardzo szeroki zasób słownictwa, był w stanie uzasadnić swoje zdanie w dyskusji w sposób biegły, a także potrafił odpowiednio dobrać styl wypowiedzi do wszystkich sytuacji, na jakie napotyka w życiu. Nasi nauczyciele zwracają uwagę na to, aby uczeń wykazywał się umiejętnością dostosowania właściwego rejestru w wypowiedziach ustnych i pisemnych oraz formułował je w sposób uprzejmy.

Każdy uczeń przed przystąpieniem do egzaminu państwowego musi uzyskać rekomendację lektora i zdać egzamin próbny.

Dodaj do ulubionych dodaj do ulubionych